PREKIŲ TIEKIMO SUTARTIS

Nr. DP

Data:....................

 Vilnius

 

............................................................................................., toliau vadinama Pirkėju iš vienos pusės ir UAB ”AJJ”, atstovaujama direktoriaus Aido Janulevičiaus, toliau vadinama Pardavėju iš kitos pusės, sudarėme šią sutartį:

 

                         1. Sutarties dalykas

 

1.1. Pardavėjas įsipareigoja patiekti, Pirkėjas priimti ir nustatyta tvarka atsiskaityti už prekes.

1.2. Prekių užsakymo formoje, kad ji būtų priimta vykdyti turi būti nurodyta:

·    užsakomų prekių pavadinimai pagal asortimentą,

·    užsakomų prekių kiekis vienetais,

·    užsakomų prekių kaina,

·    užsakomos paslaugos,

·    pirkėjo kontaktiniai duomenys,

·    pirkėjo arba jo atstovo vardas, pavardė, parašas

Paraiškoje gali būti nurodyta ir kita informacija, Pirkėjo laikoma esant svarbia.

1.3. Pardavėjas privalo pateikti užsakytas prekes per 45 darbo dienas nuo avanso gavimo.

1.4. Baldams suteikiama 12 mėn. gamyklinė garantija, pirkėjas yra informuotas apie naturalų medienos spalvos keitimąsi.

 

2. Prekių kaina

 

2.1. Prekių kaina bei bendra tiekimo suma nurodoma prekių užsakymo formoje. Už prekes Pirkėjas pilnai ir tinkamai atsiskaito sutarties 3 straipsnyje nurodyta tvarka.

 

 

3. Atsiskaitymai ir netesybos

 

3.1. Pirkėjas už sutarties 1 priede nurodytus baldus įsipareigoja sumokėti Pardavėjui 30% dydžio avansą, t.y. ................................ Eur.

3.2. Likusi suma, t.y.  ................................. Eur., sumokama atsiimant prekes, įmonės sandėlyje adresu Geologų g.16, Vilniuje arba bankiniu pavedimu (atsiimant prekes prašytume turėti bankinio pavedimo kopiją).

3.3. Pirkėjas gali atsisakyti  prekių per 24 val.,  vėliau avansinė įmoka  yra negrąžinama.

 

4. Prekių išdavimo tvarka

 

4.1. Pardavėjas perduoda Pirkėjui prekes sandėlyje (arba prekybos vietoje jei parduodama ekspozicinė prekė). Pagal atskirą susitarimą ir už papildomą mokestį Pardavėjas gali pristatyti prekes iki Pirkėjo namo, sugabenti jas į namą ar butą ir surinkti jas Pirkėjo namuose.

Atsisakyti priimti produkciją Pirkėjas gali tik, jei pateiktų prekių kokybė aiškiai neatitinka kokybės reikalavimų ir yra netinkama pirkėjo poreikiams. Prekių perdavimą ir priėmimą liudija pirkėjo darbuotojų ar atstovų /agentų parašai ant transporto dokumetų ar sąskaitų - faktūrų.

Jei buvo pastebėti prekių kiekybiniai ar kokybiniai trūkumai, Pirkėjas ar jo atstovas kartu su Pardavėju ar jo atstovu, surašo aktą dėl kiekybinių ar kokybinių trūkumų (reklamacijos aktą) pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.

 

5. Šalių atsakomybė, ginčų sprendimo tvarka

 

5.1. Pirkėjui neatsiskaičius su Pardavėju už prekes terminais, numatytais šioje sutartyje, Pirkėjas moka Pardavėjui 0,1 % neapmokėtų prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną.

5.2. Visi ginčai, kylantys tarp šalių, turi būti sprendžiami geranoriškai, derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

5.3. Šalys įsipareigoja saugoti žinių ir duomenų apie bendrą veiklą konfidencialumą ir neteikti jos asmenims, galintiems ją panaudoti kaip priemonę konkurencijai. UAB „AJJ“ įsipareigoja be raštiško kliento sutikimo, neteikti apie klientą informacijos tretiems asmenims.

 

6. Sutarties galiojimo terminas

 

6.1. Ši sutartis surašyta dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai iš šalių ir įsigalioja nuo avansinio apmokėjimo dienos ir galioja tris mėnesius.

 

 

 

“PIRKĖJAS”                                                                                                                         “PARDAVĖJAS”

 

 

                                                                                                                                                                      UAB ”AJJ”

                                                                                                                                                                   Geologų g. 16, Vilnius , LT-02190                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                      Mob.:  + 370 612 15599

                                                                                                                                                                      Įmonės kodas 302339080

                                                                                                                                                                      PVM kodas LT100004697914

 

                      A.s LT29 7044 0600 0695 4670

                     AB SEB Vilniaus Bankas

 

                                                                                                                                                                                                                                         

_____________________                                                                                                  _____________________ 

 

             A.V.                                                                                                                                                                A.V